ژئوممبران چیست؟

موارد استفاده ژئوممبران چیست؟

ژئوممبران اصفهان | مواد اولیه ژئوممبران چیست؟

شکل 1 ژئوممبران اصفهان

ژئوممبران چیست؟

ژئوممبران اصفهان یک سری آسترهای تصنعی است که برای داشتن سیال ها یا گازها اعانت می گردد.

این امر خصوصاً در حصه های کشاورزی ، شیمیایی یا صنعتی که در آن بایستی خاشاک مهلک موجود خواهد بود.

از مآخذ آب آشامیدنی همانطور که در شکل 1 ژئوممبران اصفهان شایان توجه خواهد بود.

موارد استفاده ژئوممبران چیست؟

از یک system ژئوممبران اصفهان برای نگهداری آب ذخیره ای از تأسیسات هسته ای ، پسماندهای رادیواکتیو یا سیستم های کیاست کود برای CAFO اعانت گردد.

ایضاً میسر هست از آنها برای رج های استخرها  و حفره های آب زمین اعانت گردد.

برای بازرسی این مایعات و گازها ، موواد ژئوممبران باید Espesor سرسخت در Productos quimicos ، ضد حفره، UVمحافظت بشن.

شکل 1 ژئوممبران اصفهان

آنها همینطور بایستی از نفوذپذیری قعر ارشاد Hydraulic قعر و تسریع انتقال بخار آب و گاز قعر برخوردار باشند.

ژئوممبران اصفهان | مراحل ساخت ژئوممبران؟

درجهت ساخت ژئوممبران که تمام موارد فوق را برطرف می نماید.

ژئوممبران اصفهان | مواد اولیه ژئوممبران چیست؟

Raw material با مواد addable همچون antioxidans ، پلاستیک سازها ، پرکننده ها و روان کننده ها به درون ورق ها به دست سلوک های تولیدی همچون extrusion ، پردازش می گردند.

یا پوشش extrusion مشتمل dry نمودن مواد پلاستیکی و سپس گرم نمودن به حالت مذاب با التفات به شکل 2 ژئوممبران می باشد.

ماده ذوب شده قبل از خنک شدن و استحکام از طریق قالب یا وجد اندازه و شکل معقول مجبور می شود.

از طرف دیگر تقویم ، از Rollers فشار قوی برای صاف کردن ورق ها به آسترهای نازک تمتع می جویند.

به همان اندازه که wood به عنوان بخشی از فرایند کاغذ سازی ، در ورق های کاغذ نازک صاف شود.

روکش گسترش شامل حل مواد به داخل liquids و سپس پخش کردن آن در ورق ها به همان اندازه است.

که 1 قناد ژئوممبران اصفهان بستنی را روی کیک پخش کند.