اکنون با تمتع بی شمار  از  ژئوممبران اصفهان برای ساخت استخرهای کشاورزی، استخرهای انذوخته آب، استخرهای پرورش ماهی و همچنین استخرهای خانگی باید احتمالات آسیب‌دیدگی و تعمیر استخر نیز موردتوجه قرار گیرد.