جوش دادن اکسترودر  ژئوممبران اصفهان با بهره گیری از روشهای متفاوتی همچون جوش دادن با سشوار صنعتی سنگ زدن و… می باشد.