زیرسازی آماده نشده برای اجرا ورق

نمونه زیرسازی آماده نشده قبل از اجرای ورق ژئوممبران اصفهان می باشد.