نمونه زیرسازی با دیواره بتنی که آب بند نشده و باید برای آب بندی ورق ژئوممبران اصفهان اجرا شود.